دستورالعمل های آموزشی

شرکت مهندسی طب داخلی پیشرو وظیفه خود می داند که در جهت آموزش و استاندارد سازی ، اطلاعاتی را برای PM دستگاهها و آموزش پرسنل در جهت بهبود کیفیت ، در خدمت مراکز قرار دهد.