پیگیری

اطلاعات دستگاه

استعلام وضعیت دستگاه

برای پیگیری روال تعمیرات دستگاه خود، لطفا شماره سریال آن را وارد نمایید :
شرح وضعیت های مختلف برای دستگاه
.
وضعیتتوضیحات
صدور پیش فاکتورپیش فاکتور در حال صدور است
منتظر جوابپیش فاکتور ارسالی منتظر تایید از طرف مرکز می باشد
منتظر تعمیرتاییدیه از مرکز گرفته شده است و در اولویت تعمیر قرار دارد
در حال تعمیردستگاه توسط یکی از کارشناسان فنی در حال تعمیر می باشد
مشکل مالیمرکز بدهی معوقه دارد
عودتبا توجه به مکاتبات انجام شده با مرکز دستگاه عودت گردیده است
منتظر قطعهدستگاه منتظر دریافت قطعه از کمپانی می باشد
آمادهدستگاه تعمیر شده است و آماده ارسال به مرکز میباشد