ثبت درخواست کالای مصرفی

در صورت نیاز به ثبت درخواست کالای مصرفی، تمام موارد زیر را تکمیل نمایید و سپس دکمه ارسال را بزنید.

  (*1) کلید ساکشن دستگاه برونکوسکوپ مدل های : EB-1970k, EB-1975k
  (*2) کلید آب و هوا مدل های : EG-2990k, EC-3890lk, EG-2990I, EC-3890LI, EG29-I10, EC38-I10
  (*3) کلید آب و هوا مدل های : EG-2958, EG-2970K, EC-3885LK/FK, EC-3880LK/FK, ED-3480TK
  (*4) کلید آب و هوا مدل های : EG-290KP, EC-380LKP
  (*5) کلید ساکشن مدل های : EG-2990k, EC-3890lk, EG-2990I, EC-3890LI, EG29-I10, EC38-I10, EG-290KP, EC-380LKP, ED-3490TK
  (*6) کلید ساکشن مدل های : EG-2985K, EC-3885LK/FK, EG-2970K, EC-3880lk/FK, ED-3480TK
  (*7) اورینگ کلید ساکشن مدل های : EG-2990k, EC-3890lk, EG-2990I, EC-3890LI, EG29-I10, EC38-I10, EG-290KP, EC-380LKP, ED-3490TK
  (*8) اورینگ کلید آب و هوا مدل های : EG-2990k, EC-3890lk, EG-2990I, EC-3890LI, EG29-I10, EC38-I10, EG-290KP, EC-380LKP, ED-3490TK